Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A www.elektrosomogyi.hu honlapot az Elektro Somogyi Kft. üzemelteti a célból, hogy online vásárlási lehetőséget biztosítson ügyfelei számára és tevékenységével kapcsolatos információkat, adatokat publikáljon.

Jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt az Elektro Somogyi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatok köréről, a kezelésük során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az Ön joggyakorlásának módjáról.

Cégünk ügyel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartsa.

Tartalomjegyzék:

I.               Adatkezelés

1.     Online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

2.     Személyesen leadott rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

3.     Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

4.     Honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

5.     Vásárlók könyvébe tett bejegyzéssel kapcsolatos adatkezelés

6.     Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés

II.             Adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonság

III.           Jogérvényesítési lehetőségek

1.     Tájékoztatáshoz való jog

2.     Az érintett hozzáféréshez való joga

1.     Helyesbítéshez való jog

2.     Törléshez való jog

3.     Az adatkezelés korlátozásához való jog

4.     Adathordozáshoz való jog

5.     Tiltakozáshoz való jog

6.     Kártérítés és sérelemdíj

7.     Bírósághoz fordulás joga

8.     Adatvédelmi hatósági eljárás

9.     Eljárási szabályok

I. Adatkezelés

 

1. Online rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve

Elektro Somogyi Kft.

Az adatkezelő címe

H-9021 Győr, Árpád út 24.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

uzlet@elektrosomogyi.hu

telefon

(96) 314-760

honlap

www.elektrosomogyi.hu

 

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő honlapjáról történő vásárlás, melynek feltétele a regisztráció. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, azaz a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, a megrendeléssel összefüggő kapcsolattartás céljából használhatóak fel.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

4. A kezelt adatok köre

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, cím adatok, telefonszám, megvásárolt termék típusa, száma.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján öt év

 

6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

Az érintett nem tud vásárolni.

 

7. Adatfeldolgozók  

Adatfeldolgozó neve

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

TS Consult Kft.

9024 Győr, Hunyadi u. 6.

könyvelés

Máté Zoltán István

9071 Gönyű, Irányi D. u. 53/2

informatikai szolgáltatás

 

8. Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

 

9. Közös adatkezelés nem történik.

 

 

2. Személyesen leadott rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve

Elektro Somogyi Kft.

Az adatkezelő címe

H-9021 Győr, Árpád út 24.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

uzlet@elektrosomogyi.hu

telefon

(96) 314-760

honlap

www.elektrosomogyi.hu

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelőtől történő olyan termékek megrendelése, illetve vásárlása, melyek az üzletben éppen nem kaphatók.

3. Az adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

 

4. A kezelt adatok köre

név, cím, telefonszám, postázási név, postázási cím

 

5. Az adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a megrendelés teljesítéséig

 

6. Adatfeldolgozók igénybevétele nem történik.

 

7. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

Az érintett nem lehet értesíteni a rendelése megérkezéséről.

 

8. Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

 

9. Közös adatkezelés nem történik.

 

3. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve

Elektro Somogyi Kft.

Az adatkezelő címe

H-9021 Győr, Árpád út 24.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

uzlet@elektrosomogyi.hu

telefon

(96) 314-760

honlap

www.elektrosomogyi.hu

 

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelőtől történő vásárlást követően a számla kiállítása.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

jogi kötelezettség, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi  CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés alapján.

 

4. A kezelt adatok köre

név, számlázási cím

 

5. Az adatkezelés időtartama:

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

 

6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

Adatkezelő nem tud számlát kiállítani, nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinek.

 

7. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

TS Consult Kft.

9024 Győr, Hunyadi u. 6.

könyvelés

 

8. Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

 

9. Közös adatkezelés nem történik.

 

4. Honlapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve

Elektro Somogyi Kft.

Az adatkezelő címe

H-9021 Győr, Árpád út 24.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

uzlet@elektrosomogyi.hu

telefon

(96) 314-760

honlap

www.elektrosomogyi.hu

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja Adatkezelő honlapjáról történő vásárlás.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

 

4. A kezelt adatok köre

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, cím adatok, telefonszám.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonásáig. A regisztráció törlése az Adatkezelő székhelyére vagy az uzlet@elektrosomogyi.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor kérhető. Amennyiben az érintett nem kéri adatai törlését, azt öt évig kezeli Adatkezelő. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, erről az érintettet tájékoztatni kell.

 

6. Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozó neve

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Máthé Zoltán István

9071 Gönyű, Irányi D. u. 53/2

informatikai szolgáltatás

 

7. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

Az érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait, nem tud tőle vásárolni.

 

8. Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

 

9. Közös adatkezelés nem történik.

 

5. Vásárlók könyvébe tett bejegyzéssel kapcsolatos adatkezelés

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve

Elektro Somogyi Kft.

Az adatkezelő címe

H-9021 Győr, Árpád út 24.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

uzlet@elektrosomogyi.hu

telefon

(96) 314-760

honlap

www.elektrosomogyi.hu

 

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintett fogyasztói jogainak gyakorlása, az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel, nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kezelése.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint jogszabályi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontjai], fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §

 

4. A kezelt adatok köre

név, cím, panasz leírása

 

5. Az adatkezelés időtartama:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év

 

6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye:

Az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 

7. Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

 

8. Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

 

9. Közös adatkezelés nem történik.

 

 

6. Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés

 

 

1. Az adatkezelő 

Az adatkezelő neve

Elektro Somogyi Kft.

Az adatkezelő címe

H-9021 Győr, Árpád út 24.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

uzlet@elektrosomogyi.hu

telefon

(96) 314-760

honlap

www.elektrosomogyi.hu

 

2. Az adatkezelés célja

saját üzleti érdekek védelme, vagyonvédelem

 

3. Az adatkezelés jogalapja

az Adatkezelő jogos érdeke  [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]

 

4. A kezelt adatok köre:

érintett képmása, magatartása

 

5. Az adatkezelés időtartama:

3 munkanap

 

5. Az adatok/felvételek kizárólag jogszabályban meghatározott esetben, illetve bűncselekmény, szabálysértés elkövetése/elkövetésének gyanúja, valamint munkahelyi baleset esetén adhatók ki, kizárólag nyomozó hatóság, bíróság, szabálysértési és egyéb, az ügyben eljáró hatóság részére.

 

II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonság

 

A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő, valamint az egyes adatkezeléseknél felsorolt Adatfeldolgozók érintett munkatársai férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági rendszerek alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő elkötelezetten ügyel arra, hogy az érintett személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Adatkezelő minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

Jogérvényesítési lehetőségek

 

1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő jelen tájékoztatóval biztosítja az érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos tömör, érthető, világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatását.

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 
 •  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 
 • ha az adatot nem az érintettől gyűjtötték, az adatforrásokra vonatkozó információ, 
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adtakezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa rendelkezésére. Minden további másolatért Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben a kérelmet az érintett elektronikus úton nyújtotta be, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (e-mail) bocsátja az Adatkezelő a rendelkezésére, kivéve ha az érintett másként kéri. 

3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti 

 • a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítését,
 • a hiányos személyes adatainak kiegészítését. 

Adatkezelő a fentieknek soron kívül eleget tesz, és a helyesbítésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték. Ezen címzettekről az érintett kérésére Adatkezelő tájékoztatást ad.

 

4. Törléshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben a

 •  személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték,
 • az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, valamint
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 •  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, vagy
 •  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő a törlésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, míg Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintettnek jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozására kerül sor, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, az Adatkezelő erről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

 

6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen átadását is.

 

7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

8. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben Adatkezelő az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől. Mentesül az okozott káráért való felelősség és a sérelemdíj megfizetése alól az Adatkezelő, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintettnek a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.;  1363 Budapest, Pf. 9., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

11. Eljárási szabályok

Az érintett jelen tájékoztató II. fejezetének 1-7. pontjaiban foglalt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő alábbi elérhetőségein nyújthatja be:

levélben vagy személyesen: 9021 Győr, Árpád út 24.

e-mailben: uzlet@elektrosomogyi.hu

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja a kérelmet és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

Győr, 2021. november 30.